Accessibility Tools

Apžvalga

Projektas siekia plėtoti naujus metodus ir išteklius, skirtus įtraukti talentingus žmones į STEAM švietimą, atsižvelgiant į jų švietimo poreikius ir talentų vystymąsi. Dauguma tyrimų rodo, kad talentingiems mokiniams reikalingos specializuotos švietimo metodikos, kurios leistų juos įtraukti į mokymo veiklas ir plėtoti jų talentus. Ekspertai teigia, kad jei atsižvelgiama į talentingų asmenų švietimo poreikius, jie galės pasiekti aukščiausią mokyklos disciplinų lygį ir tapti produktyviais visuomenės nariais. Projektas plėtos specifinį švietimo metodą ir mokymo išteklius, kurie padės tam tikrai mokinių grupei įsitraukti į mokymąsi ir mokytojų veiklą, remiantis STEAM veiklomis.  Tokiu būdu projekto rezultatai prisidės prie didesnės įtraukties ir įvairovės konkrečiose švietimo srityse.

Metodas „dizainas mokymuisi“gali suteikti talentingiems mokiniams galimybę dalyvauti ugdymo veiklose, kuriose jie gali įgytas disciplinos žinias paversti kūrybiškais švietimo produktais. Ši galimybė pirmiausia suteikia jiems iššūkį ir malonumą mokytis. Antra, tai padeda jiems kurti švietimo produktus, kurie leidžia demonstruoti jų natūralius gebėjimus ir talentus. Susipažinus su „dizaino mokymuisi“ metodika ir įrankiais, skirtais kurti skaitmenines ir papildytos realybės programas, mokytojai gali vystyti pedagogines kompetencijas mokymo veikloms, kuriose mokiniai įtvirtina savo žinias naudodamiesi skaitmeninėmis bei papildytos realybės programomis. Projektas užsiims edukacinės veiklos ir turinio, susijusio su STEAM švietimu, plėtra. Todėl projektas prisidės prie esamų STEAM švietimo praktikų, ypač susijusių su skaitmeniniu ir virtualios realybės dizainu, o jo tikslai bus siejami su esamo STEAM švietimo skatinimu. Galiausiai tikimasi, kad projekto rezultatai suteiks mokytojams/treneriams/pavaduotojams, kurie padeda talentingiems asmenims, medžiagų, mokymo scenarijų, atvejų studijų apie STEAM, kursų, nuotolinių susitikimų ir galimybių praktikuotis ir keistis patirtimi su kolegomis iš kitų organizacijų. Tai suteiks galimybę profesiniam tobulėjimui ir padidins švietimo pasiūlą. Todėl projektas  padės mokytojams, treneriams ir mokyklų vadovams įvaldyti naują metodą ir edukacinius išteklius tam tikrai mokinių grupei skatinti.

Tikslas

Šis projektas siekia plėtoti skaitmeninio dizaino ir papildytos realybės įrankių rinkinį, kuris bus naudojamas ugdymo metodui „dizainas mokymuisi“ švietimo metodai siekiant geriau įtraukti talentingus asmenis į STEAM švietimą. Projektas siekia (1) plėtoti mokytojų pedagogines ir profesines kompetencijas, (2) atsižvelgti į talentingų asmenų ugdymo poreikius ir (3) skatinti pokyčius ir transformaciją talentingųjų švietime, STEAM srityje ir švietimo skaitmenizacijoje.

Uždaviniai

  • Gabių/talentingų asmenų turinčių mokyklų/įstaigų ugdymo praktikos kokybės gerinimas, remiant ir mokant gabių/talentingų mokinių mokytojus/trenerius, kaip taikyti naują metodą STEAM ugdyme, leidžiantį patenkinti specifinius ugdymosi poreikius ir ugdyti gabių/talentingų mokinių talentus.. Šis uždavinys taip pat bus įgyvendintas kuriant atviros prieigos skaitmeninę platformą, kurioje talentingųjų mokytojai/treneriai ir talentingi asmenys galės gauti prieigą prie švietimo metodo, mokymo veiklų, skaitmeninės ir papildytos realybės programinės įrangos;
  • Talentingųjų mokytojų/trenerių pedagoginių ir profesinių kompetencijų plėtojimas bei švietimo pasiūlos praturtinimas kuriant inovatyvų įrankių ir medžiagų rinkinį – skaitmeninį vadovėlį, papildytos realybės atvejų studijų brošiūrą, įrankių įvado vaizdo medžiagas ir mokymo planą;
  • Atsižvelgimas į talentingų asmenų švietimo ir talentų plėtros poreikius/prioritetus, mokant juos pagal GIFTLED metodologiją, pagal kurią jie galės naudoti skaitmeninius ir papildytos realybės dizaino įrankius savo mokymuisi ir inovatyvių mokymo produktų kūrimui įvairiose srityse; Pokyčių ir transformacijos įgalinimas talentingųjų švietime, STEAM srityje ir švietimo skaitmenizacijoje per projekto veiklas, per kurias mokytojai/treneriai keitėsi patirtimi su profesionalais iš kitų organizacijų ir šalių, o talentingi mokiniai keitėsi patirtimi su mokytojais ir suaugusiaisiais iš kitų organizacijų ir šalių.

Rezultatai

Mokytojai, kurie dirba su talentingais asmenimis, yra apmokyti ir remiami taikant naują metodą STEAM švietime, siekiant atitikti talentingų asmenų specifinius švietimo poreikius. Mokytojai aprūpinti įrankių ir medžiagų rinkinių – skaitmeniniu vadoveliu, papildytos realybės atvejų studijų brošiūra, įvadinėmis įrankių vaizdo medžiagomis ir mokymo programa.

Atvira skaitmeninė platforma, suteikianti mokytojams, talentingiems asmenims ir institucijoms prieigą prie švietimo metodo, mokymo veiklų ir skaitmeninės bei padidintos realybės programinės įrangos.

„Dizainas mokymuisi“ metodologija:

Veiklą palaikanti metodologija bus paremta veiklos rezultatais pagrįstomiskompetencijomis, tokiomis kaip diskusija, darbas grupėje, bendraamžių peržiūra/grįžtamasis ryšys ar idėjų generavimas.

Partneriai

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi

Lodzės Humanitarinių mokslų ir ekonomikos universitetas (AHE) yra akredituota aukštojo mokslo įstaiga, vykdanti bakalauro, magistro, doktorantūros programas, antrosios pakopos studijas ir kursus įvairioms tikslinėms grupėms (verslininkams, bedarbiams, jaunimui, studentams, neįgaliesiems, senjorams, mokytojams, treneriams, skirtingų profesijų žmonėms, emigrantams, vaikams, nepalankioje padėtyje esančiam jaunimui). Kaip vienas iš didžiausių privačių universitetų Lenkijoje, AHE turi 20 studijų programų, iš kurių kai kurios pilnai dėstomos anglų kalba. Studijų programos nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, o AHE bendradarbiauja su verslo sektoriaus dalyviais, švietimo centrais, vietos valdžios institucijomis ir ekspertais iš įvairių sričių. AHE užima 5 vietą Švietimo ministerijos ‘Populiariausių nevalstybinių universitetų’ reitinge. AHE yra tarptautinis universitetas, dalyvaujantis studentų ir darbuotojų mainų programose (pvz., Erasmus+), kviečiantis užsienio profesorius, priimantis tarptautinius studentus visą studijų laikotarpį ir dalyvaujantis tarptautinėse bendradarbiavimo ir tyrimų projektuose. Mūsų personalo sudėtyje yra apie 200 nuolatinių darbuotojų: mokslininkų, dėstytojų, trenerių, paramos personalo (finansų, administracijos, techninio personalo), specialistų ir ekspertų įvairiose srityse.

HARRAN UNIVERSITETAS

Mūsų institucija yra Harran universitetas, Edukologijos fakultetas. Mūsų miestas vadinamas Sanliurfa ir yra įkurtas Šiaurės Mesopotamijoje. Mūsų universitete yra Mokslų ir literatūros fakultetas, Medicinos fakultetas, Technologijų fakultetas, Inžinerijos fakultetas, Menų fakultetas, Žemės ūkio fakultetas ir Edukologijos fakultetas. Edukologijos fakultete turime 6 departamentus. Šie departamentai apima klasinį mokymą (pradinio mokyklos mokytojų mokymo programa/pradinio specialiojo ugdymo programa), meno mokymą, muzikos mokymą, anglų kalbos mokymą, gamtos mokslų ugdymą (šioje sekcijoje teikiamos sveikatos, savireguliacijos ir pirmosios pagalbos mokymai), matematikos ir gamtos mokslų mokymą. Taip pat turime magistro programą ‘Švietimo valdymas ir priežiūra’. Teikiame verslo ir verslumo mokymus. Edukologijos fakultete mokosi 1040 studentų, kurie yra būsimi mokytojai. Organizuodaminuolatinio mokymo kursus mokome mokytojus, tėvus ir mokyklų vadovus. Mūsų pagrindinė veikla yra tobulinti švietimą ir padėti mokytojų bei vadovų mokymui bei suaugusiųjų švietimui.

MACDAC INŽINERIJOS KONSULTAVIMO BIURAS UAB – MECB

MECB Ltd yra Maltoje įsikūręs Kompetencijų konsultacijų biuras, siekiantis skatinti pranšumą ir inovacijų paramą teikiant atitinkamas, daugiadisciplinines ir aukštos kokybės:

  • techninio konsultavimo paslaugas,
  • tyrimo ir mokymo paslaugas,
  • ES projektų partnerystės paslaugas.

Kaip organizacija,

MECB yra Europos Sąjungos skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų koalicijos narė.

MECB Ltd yra registruota Maltos finansinių paslaugų institucijoje yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios registracijos numeris C 37773.

Be to, MECB Ltd yra Maltos Prekybos, pramonės ir verslo rūmų korporacinis narys, registracijos numeris: C016/05.

Kalbant apie turimą ekspertizę,

Mūsų 23 apmokami darbuotojai turi tiesioginę dalyvavimo patirtį įvairiuose ES projektuose ir konkursuose, įskaitant Erasmus+, EEE, LLP Grundtvig, Leonardo da Vinci, FP6/7 ir H2020. Tai reiškia, kad esame patyrę dirbti esant spaudimui ir laikantis terminų, kad gautume aukštos kokybės projektų rezultatus pagal ES finansines taisykles.

Per metus MECB dalyvavo įvairių sričių projektuose, kaip nurodyta mokslinėse publikacijose ir/arba praeituose projektuose. Tai apima: aplinkosaugą, logistiką, suvirinimą, pramonę 4.0, tarptautinį bendradarbiavimą; e-sveikatą, bendradarbiavimą; ES duomenų apsaugą/GD-PR; 3D modeliavimą, papildytąą ir virtualią realybę, technologinį verslumą, inovacijų ir kūrybiškumo metodus; tvarųjį vystymąsi, aplinkos apsaugą, visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, elektroninį mokymąsi, interneto saugą. Projekto detalės prieinama adresu www.projects.eumecb.com 


MPIRMPAKOS D. & SIA O.E.

E-MOKYKLOS ŠVIETIMO GRUPĖ yra suaugusiųjų švietimo centras ir profesinio mokymo teikėjas, įgaliotas Graikijos Švietimo ir Kvalifikacijų bei Profesinio Orientavimo Ministerijos, kaip mokymosi visą gyvenimą centras (ID 2000112 Juo siekiama suteikti aukštos kokybės išsilavinimą ir akredituoti, taip padedant besimokantiesiems įgyti įgūdžių, reikalingų sėkmingam perėjimui į darbo rinką..

 

INSTALOFI LEVANTE UAB.

Instalofi Levante S.L. – FyG Konsultantai (FYG)
yra privati švietimo ir mokymo organizacija, kuri stiprina vietinę darbo rinką ir visą gyvenimą trunkantį suaugusiųjų, įmonių, jaunimo ir vaikų mokymąsi. FYG aktyviai dirba karjeors plėtros paslaugų srityje, vykdydama įvairias programas ir paslaugas, kurių pagrindinis tikslas yra padėti žmonėms įgyti žinias, įgūdžius ir požiūrį, būtinus gyvenimiškiems įgūdžiams plėtoti ir įsitraukti į mokymąsi, darbą ir karjerą. FyG teikiamos mokymo programos susijusios su pedagoginiais metodais, mokytojų kompetencijos tobulinimu, verslumo, skaitmeniniais įgūdžiais ir transformacija, paslaugų plėtra, minkštųjų įgūdžių mokymu. Įmonė įsteigta 2001 m. ir taip pat veikia tarptautinėse rinkose, aktyviai bendradarbiaujant tarptautinės strategijos konsultantams, padedant įmonėms nustatyti strategijas, leidžiančias augti užsienio rinkose ir tarptautinėje verslo srityje. Kaip inovatyvių sprendimų tiekėjas, FYG prideda verslo vertę per profesionalų lygmens mokymo metodikos įgyvendinimą, inovatyvias formules, skaitmeninę transformaciją įmonėms, bendradarbiavimo ir partnerystės metodus, personalo atranką ir mokymus tarptautinės veiklos srityje. Įmonė gali padėti augti mažoms ir vidutinėms įmonėms bei verslininkams, taip pat mokytojams ir mokymo specialistams nuo pradinių mokyklų iki aukštojo mokslo.

ŠVIETIMO TECHNOLOGIJŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS CENTRAS – CARDET

CARDET yra pirmaujantis tyrimų ir plėtros centras Viduržemio jūros regione su pasauliniu ekspertize mokykliniame švietime, skaitmeniniuose įgūdžiuose, raštingume ir kalbų mokymesi, migrantų integracijoje ir pajėgumų stiprinime. Kaip didžiausia nepriklausoma ne pelno siekianti organizacija su baze Kipre, CARDET nepriklausomai bendradarbiauja su universitetais ir institucijomis iš viso pasaulio, tokiomis kaip Yale universitetas, Nikosijos universitetas ir Tarptautinė edukacinės žiniasklaidos taryba. Mūsų komanda, kartu su EAEA, neseniai sukūrė visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategiją 2021-2027 metams Kiprui, įtraukiant kelias ministerijas, vyriausybės agentūras, socialinius partnerius ir viešojo ir privataus sektoriaus dalyvius. CARDET įgyvendino daugiau nei 500 iniciatyvų ir projektų, susijusių su švietimu, raštingumu, kalba, įtraukumu, skaitmenine transformacija ir skaitmeniniais įgūdžiais. CARDET vienija tarptautinę ekspertų komandą, turinčią dešimtmečius patirties švietimo tyrimuose ir plėtroje. Mūsų komandos, direktorių tarybos ir patariamosios tarybos nariai yra užėmę aukštas pareigas tokiose organizacijose kaip UNESCO, Mokymosi Sandrauga, EBPO, Google ir Amerikos švietimo tyrimų asociacija..

ASOCIACIJA TAVO EUROPA

„Tavo Europa“ yra nevyriausybinė organizacija, skirta pilietinės visuomenės stiprinimui ir teisinės valstybės įtvirtinimui Lietuvoje. Mūsų NVO įkurta kaip švietimo organizacija, kurianti ir įtraukianti mokytojus, jaunimo ir socialinius darbuotojus, jaunimo politikos kūrėjus, ekspertus ir savanorius su skirtingu kompetenciju lygiu, siekiant kurti ir dalyvauti pilietinėje veikloje. Mūsų mokymai remia individualizuotą mokymosi metodiką, mokymąsi bendradarbiaujant ir strategišką informacinių technologijų naudojimą. Šie įgūdžiai ne tik skatina jaunimo asmeninį, profesinį ir socioekonominį vystymąsi, bet taip pat mažina jaunimo nedarbą, didina jaunimo socialinę įtrauktį ir gerina gyvenimo kokybę. Mes mokome jaunuolius, kaip valdyti organizaciją, rinkti lėšas, valdyti projektus, tvarkyti finansus, koordinuoti ryšį su jaunimu, įtraukti jaunimą su mažesnėmis galimybėmis ir planuoti veiklą, remiantis Erasmus+ ir kitais fondais. Siekiame suteikti įrankius ir tobulinti kompetencijas, siekdami sukurti tvirtesnį ryšį tarp jaunimo mobilumo patirties ir tolesnių profesinių perspektyvų, naudodami neformalius metodus, atitinkančius jaunimo poreikius ir darbo rinkos reikalavimus.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor. Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld. Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können dafür verantwortlich gemacht werden. Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk. Arna mhaoiniú ag an Aontas Eorpach. Is leis an údar/na húdair amháin na tuairimí agus na dearcthaí a léirítear agus ní gá gur léiriú iad ar thuairimí agus dearcthaí an Aontais Eorpaigh nó na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA). Ní féidir freagracht a chur ar an Aontas Eorpach ná ar an EACEA astu. Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos. Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä. Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili. Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga. Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem. Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Madankollu, il-fehmiet u l-opinjonijiet espressi huma dawk tal-awtur(i) biss u mhux neċessarjament jirriflettu dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA). La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-EACEA ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom. Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa. Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve görüşler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği'nin veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'nın (EACEA) görüşlerini yansıtmayabilir. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.
Project Number : 2022-1-PL01-KA220-SCH-000087644
Copyright © | Privacy policy