Ułatwienia dostępu

Przegląd

Projekt ma na celu opracowanie nowych metod i zasobów umożliwiających włączenie osób uzdolnionych do edukacji STEAM, z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych i rozwoju talentów. Większość badań wskazuje, że uzdolnieni uczniowie potrzebują specjalistycznych metod edukacyjnych, zarówno po to, aby włączyć ich w działania edukacyjne, jak i rozwijać ich talenty. Eksperci twierdzą, że jeśli zostaną zaspokojone potrzeby edukacyjne utalentowanych jednostek, będą one mogły odnosić sukcesy w dyscyplinach szkolnych na najwyższym poziomie i stać się produktywną częścią społeczeństwa. Projekt opracuje konkretną metodę edukacyjną i zasoby edukacyjne, aby pomóc określonej grupie uczniów zaangażować się w nauczanie i uczenie się poprzez działania STEAM. W ten sposób wyniki projektu przyczynią się do większej integracji i różnorodności w określonych dziedzinach edukacyjnych.

Podejście „nauczanie poprzez projektowanie” może zapewnić uzdolnionym uczniom możliwość zaangażowania się w działania edukacyjne, w ramach których mogą przekształcić swoją wiedzę przedmiotową w kreatywne produkty edukacyjne. Ta możliwość po pierwsze zapewnia im zarówno trudne, jak i przyjemne zadania edukacyjne. Po drugie, pomaga im projektować produkty edukacyjne, które pozwalają im wykazać się naturalnymi zdolnościami i talentami. Ponadto, poznanie podejścia „projektowanie poprzez naukę” oraz zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji cyfrowych i wirtualnych umożliwia nauczycielom rozwijanie kompetencji pedagogicznych w zakresie działań dydaktycznych, w ramach których uczniowie uczą się i projektują swoją wiedzę za pomocą aplikacji cyfrowych i rzeczywistości rozszerzonej. Projekt zajmuje się rozwojem działań edukacyjnych i treści związanych z edukacją STEAM. Dlatego projekt przyczyni się do rozwoju istniejących praktyk edukacyjnych STEAM, zwłaszcza w dziedzinie projektowania rzeczywistości cyfrowej i wirtualnej. Dlatego cele projektu są związane z promowaniem aktualnej edukacji STEAM. Wreszcie, oczekuje się, że wyniki projektu zapewnią nauczycielom/instruktorom/coachom, którzy wspierają uzdolnione osoby, materiały, scenariusze szkoleń, studia przypadków, dotyczące STEAM, kursy, spotkania zdalne oraz możliwości praktyki i wymiany doświadczeń z kolegami z innych organizacji. Zapewni to rozwój zawodowy i wzbogaci ofertę edukacyjną. Dlatego projekt będzie pomocny dla nauczycieli, instruktorów i dyrektorów szkół w uzyskaniu nowej metody i zasobów edukacyjnych do promowania grupy uczniów.

Cel główny

Ten projekt ma na celu opracowanie zestawu narzędzi do projektowania cyfrowego i rzeczywistości rozszerzonej, który będzie używany w ramach metody edukacyjnej „projektowanie poprzez uczenie się” w celu lepszego włączenia uzdolnionych/utalentowanych osób do edukacji STEAM. Projekt ma na celu (1) podniesienie kompetencji pedagogicznych i zawodowych nauczycieli, (2) wyjście naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób zdolnych/utalentowanych oraz (3) umożliwienie transformacji i zmiany w edukacji osób uzdolnionych/utalentowanych, STEAM i cyfryzacji edukacji.

Cele

  • Podniesienie jakości praktyk edukacyjnych szkół/instytucji, posiadających osoby zdolne/utalentowane poprzez wspieranie i szkolenie nauczycieli/instruktorów osób zdolnych/utalentowanych w zakresie zastosowania nowej metody w edukacji STEAM, prowadzącej do zaspokojenia określonych potrzeb edukacyjnych i rozwoju talentów uczniów zdolnych/utalentowanych. Cel ten zostanie również osiągnięty poprzez opracowanie otwartej platformy cyfrowej, na której nauczyciele osób uzdolnionych/utalentowanych oraz te osoby mogą uzyskać dostęp do metody edukacyjnej, działań edukacyjnych oraz zestawu narzędzi aplikacji cyfrowej i rozszerzonej rzeczywistości;
  • Podniesienie kompetencji pedagogicznych i zawodowych nauczycieli/trenerów osób uzdolnionych/utalentowanych oraz wzbogacenie ich oferty edukacyjnej poprzez opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi i zestawu materiałów – cyfrowego podręcznika, broszury przypadków rozszerzonej rzeczywistości, filmów wprowadzających do zestawu narzędzi i programu nauczania;
  • Zajmowanie się potrzebami/priorytetami w zakresie edukacji i rozwoju talentów uzdolnionych/utalentowanych osób poprzez szkolenie ich zgodnie z metodologią GIFTLED, w ramach której mogą wykorzystywać narzędzia do projektowania cyfrowej i rozszerzonej rzeczywistości do uczenia się i projektowania innowacyjnych produktów edukacyjnych w szerokim zakresie;
  • Umożliwienie transformacji i zmian w zakresie edukacji uzdolnionych/utalentowanych, STEAM i cyfryzacji edukacji poprzez działania projektowe, podczas których nauczyciele/instruktorzy wymieniali się swoimi doświadczeniami z profesjonalistami z innych organizacji i krajów oraz gdzie uzdolnieni/utalentowani uczniowie wymieniali się doświadczeniami z nauczycielami i dorosłymi z innych organizacji i krajów;

Rezultaty

Nauczyciele osób uzdolnionych szkolili się i wspierali w zastosowaniu nowej metody w edukacji STEAM prowadzącej do zaspokojenia specyficznych potrzeb edukacyjnych osób uzdolnionych.

Nauczyciele wyposażeni w zestaw narzędzi i zestaw materiałów – cyfrowy podręcznik, broszurę przypadków rzeczywistości rozszerzonej, filmy wprowadzające do zestawu narzędzi i program nauczania.

Otwarta platforma cyfrowa zapewniająca nauczycielom, uzdolnionym osobom i instytucjom dostęp do metod edukacyjnych, działań edukacyjnych oraz zestawu narzędzi do aplikacji cyfrowej i rozszerzonej rzeczywistości.

Metodologia ‘nauczanie poprzez projektowanie’

Metodologia wspierająca działania będzie oparta na kompetencjach opartych na wynikach, takich jak dyskusja, praca w grupach, recenzowanie/monitorowanie informacji zwrotnych lub burza mózgów.

Partners

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE) jest akredytowaną uczelnią prowadzącą studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dla różnych grup docelowych (przedsiębiorcy, bezrobotni, młodzież, studenci, niepełnosprawni, seniorzy, nauczyciele, instruktorzy, osoby różnych zawodów, migranci, dzieci, młodzież defaworyzowana). Jako jedna z największych uczelni niepublicznych w Polsce, AHE posiada 20 programów studiów, z których część jest prowadzona w całości w języku angielskim. Programy studiów są na bieżąco aktualizowane zgodnie z potrzebami rynku pracy, a AHE współpracuje z interesariuszami z sektora biznesu, ośrodkami edukacyjnymi, władzami lokalnymi oraz ekspertami z różnych dziedzin. AHE zajmuje 5. miejsce w „Rankingu najpopularniejszych uczelni niepublicznych” Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. AHE jest uczelnią międzynarodową, uczestniczącą w programach wymiany studentów i pracowników (np. Erasmus+), zapraszającą profesorów z zagranicy, przyjmującą zagranicznych studentów na studia stacjonarne oraz uczestniczącą we współpracy międzynarodowej i projektach badawczych. W naszej kadrze znajduje się ok. 200 stałych pracowników: naukowców, nauczycieli, instruktorów, pracowników pomocniczych (finansowych, administracyjnych, technicznych), specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin.

HARRAN UNIVERSITESI

Naszą instytucją jest Harran University, Wydział Pedagogiczny. Nasze miasto nosi nazwę Sanlıurfa i ma siedzibę w północnej Mezopotamii. Nasza uczelnia posiada; Wydział nauk ścisłych i literatury, Wydział medycyny, Wydział technologii, Wydział inżynierii, Wydział sztuki, Wydział rolnictwa i Wydział edukacji. Mamy 6 departamentów na Wydziale Pedagogicznym. Wydziały te składają się z „nauczania w klasach (program szkolenia nauczycieli szkół podstawowych / program kształcenia specjalnego szkół podstawowych), nauczania sztuki, nauczania muzyki, nauczania języka angielskiego, nauczania przedmiotów ścisłych (ta sekcja zapewnia szkolenia dotyczące zdrowia, samoopieki i pierwszej pomocy). Nauczanie matematyki i nauk ścisłych. Mamy również program magisterski z zarządzania i kontroli edukacji. Prowadzimy szkolenia z zakresu biznesu i przedsiębiorczości. Na Wydziale Pedagogicznym studiuje 1040 studentów. Ci uczniowie są kandydatami na nauczycieli. Szkolimy nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół poprzez kursy doskonalenia zawodowego. Naszą główną działalnością jest doskonalenie edukacji oraz pomoc w szkoleniu nauczycieli i menedżerów oraz edukacji dorosłych.

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB

MECB Ltd jest Biurem Doradztwa Doskonałości z siedzibą na Malcie, którego celem jest wspieranie doskonałości i innowacji poprzez zapewnienie odpowiednich, multidyscyplinarnych, wysokiej jakości:

  • usług doradztwa technicznego,
  • usług badawczych i szkoleniowych,
  • usług partnerstwa w projektach UE.

Jako organizacja MECB jest członkiem unijnej koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia.

MECB Ltd jest zarejestrowana w Malta Financial Services Authority i jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym C 37773.

Ponadto, MECB Ltd jest członkiem korporacyjnym Maltańskiej Izby Handlowej Przedsiębiorstw i Przemysłu, numer rejestracyjny: C016/05.

Jeśli chodzi o dostępną wiedzę fachową, 23 naszych opłacanych pracowników ma bezpośrednie doświadczenie w uczestnictwie w wielu projektach i przetargach UE, w tym Erasmus+, EEA, LLP Grundtvig, Leonardo da Vinci, FP6/7 i H2020. Oznacza to, że mamy doświadczenie w pracy pod presją czasu i w celu generowania wysokiej jakości rezultatów projektu, a wszystko to w ramach przepisów finansowych UE.

Przez lata MECB wniósł wkład w wiele projektów w różnych dziedzinach, stosownie do potrzeb, na podstawie publikacji naukowych i/lub wcześniejszych projektów. Należą do nich: Gospodarka o obiegu zamkniętym, Logistyka, Spawalnictwo, Przemysł 4.0, Współpraca międzynarodowa; E-zdrowie, Partnerstwo; Ochrona danych w UE/RODO; Modelowanie 3D, Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, Przedsiębiorczość technologiczna, Metody innowacji i kreatywności; Zrównoważony rozwój, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Uczenie się przez całe życie, E-learning, Cyberbezpieczeństwo. Szczegóły projektu dostępne na stronie www.projects.eumecb.com 

MPIRMPAKOS D. & SIA O.E.

E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP jest Centrum Edukacji Dorosłych i dostawcą VET akredytowanym przez greckie Ministerstwo Edukacji i Kwalifikacji oraz Poradnictwa Zawodowego jako centrum uczenia się przez całe życie (ID 2000112). Ma na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji i akredytacji, aby pomóc uczącym się zdobyć umiejętności niezbędne do pomyślnego wejścia na rynek pracy.

 

INSTALOFI LEVANTE SL

Instalofi Levante S.L. – FyG Consultores (FYG) to prywatna organizacja edukacyjno-szkoleniowa, która promuje lokalny rynek pracy oraz proces uczenia się przez całe życie dorosłych, firm, młodzieży i dzieci. FYG aktywnie działa w zakresie usług rozwoju kariery, odnoszących się do szerokiej gamy programów i usług, których głównym celem jest pomoc jednostkom w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i postaw w celu rozwijania umiejętności życiowych oraz zarządzania nauką, pracą i karierą. Programy szkoleniowe realizowane przez FyG dotyczą metod pedagogicznych, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i transformacji, rozwoju usług, szkoleń z umiejętności miękkich. Założona w 2001 roku jest obecna również na rynkach międzynarodowych, aktywnie działając w obszarze doradców ds. strategii internacjonalizacji, pomagając firmom w definiowaniu strategii, które pozwolą im rozwijać się na rynkach zagranicznych i w biznesie międzynarodowym. Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań, zapewnia dodawanie wartości biznesowej poprzez wdrażanie metodologii szkoleń na profesjonalnym poziomie, innowacyjne formuły, transformację cyfrową dla firm, metody współpracy i partnerstwa, dobór HR oraz szkolenia z internacjonalizacji, firma jest w stanie pomóc na ich drodze rozwijać się dla SME i przedsiębiorców, a także nauczycieli i osób uczących się od qszkół, przez osoby dorosłe, po szkolnictwo wyższe.

 

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD – CARDET

CARDET to wiodące centrum badawczo-rozwojowe w regionie Morza Śródziemnego, dysponujące globalną wiedzą specjalistyczną w zakresie edukacji szkolnej, umiejętności cyfrowych, umiejętności czytania i pisania oraz nauki języków, integracji migrantów i budowania potencjału. Jako największy niezależny ośrodek non-profit z siedzibą na Cyprze, CARDET jest niezależnie powiązany z uniwersytetami i instytucjami z całego świata, takimi jak Uniwersytet Yale, Uniwersytet w Nikozji i Międzynarodowa Rada Mediów Edukacyjnych. Nasz zespół, we współpracy z EAEA, opracował ostatnio strategię uczenia się przez całe życie dla Cypru na lata 2021-2027, angażując kilka ministerstw, agencji rządowych, partnerów społecznych oraz interesariuszy publicznych i prywatnych. CARDET zrealizował ponad 500 inicjatyw i projektów związanych z edukacją, umiejętnościami czytania i pisania, językiem, transformacją cyfrową i umiejętnościami cyfrowymi. CARDET skupia międzynarodowy zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju edukacji. Członkowie naszego zespołu, zarządu i rady doradczej zajmowali wysokie stanowiska w organizacjach, takich jak UNESCO, Commonwealth of Learning, OECD, Google i American Educational Research Association.

 

ASOCIACIJA TAVO EUROPA

Tavo Europa to organizacja pozarządowa, która koncentruje się na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i ustanawianiu rządów prawa na Litwie. Nasza organizacja pozarządowa powstała, aby służyć jako organizacja edukacyjna, która skupia nauczycieli, młodzież i pracowników socjalnych, decydentów młodzieżowych, ekspertów i wolontariuszy o różnych poziomach kompetencji, aby tworzyć i aktywnie angażować się w działania obywatelskie. Szkolenie wspiera spersonalizowane podejście do uczenia się, wspólne uczenie się i strategiczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Umiejętności te mogą nie tylko przyspieszyć ich rozwój osobisty, zawodowy i społeczno-gospodarczy, ale także zmniejszyć bezrobocie oraz podnieść zarówno włączenie społeczne, jak i jakość życia młodych ludzi. Uczymy młodzież prowadzenia organizacji, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektem, zarządzania finansami, koordynowania komunikacji z młodzieżą, w tym z młodzieżą o mniejszych szansach, planowania w ramach programu Erasmus+ i innych funduszy. Naszym celem jest dostarczanie narzędzi i doskonalenie kompetencji w celu stworzenia silniejszego powiązania między doświadczeniem mobilności młodzieży a dalszymi perspektywami zawodowymi, poprzez zastosowanie metod pozaformalnych, które odpowiadają potrzebom młodzieży zgodnie z wymaganiami rynku pracy.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor. Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld. Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können dafür verantwortlich gemacht werden. Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk. Arna mhaoiniú ag an Aontas Eorpach. Is leis an údar/na húdair amháin na tuairimí agus na dearcthaí a léirítear agus ní gá gur léiriú iad ar thuairimí agus dearcthaí an Aontais Eorpaigh nó na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA). Ní féidir freagracht a chur ar an Aontas Eorpach ná ar an EACEA astu. Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos. Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä. Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili. Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga. Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem. Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Madankollu, il-fehmiet u l-opinjonijiet espressi huma dawk tal-awtur(i) biss u mhux neċessarjament jirriflettu dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA). La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-EACEA ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom. Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa. Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve görüşler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği'nin veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'nın (EACEA) görüşlerini yansıtmayabilir. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.
Project Number : 2022-1-PL01-KA220-SCH-000087644
Copyright © | Privacy policy